Ստորաբաժանումներ

I. Գրադարանային հավաքածուի համալրման և մատենագիտական բաժին

II. Սպասարկման բաժին

III. Մանկական բաժին

IV. Գրադարանային հավաքածուի կազմակերպման, օգտագործման եւ պահպանման բաժին

V. Տնտեսական բաժին

 

I. Գրադարանային հավաքածուի համալրման և մատենագիտական  բաժին

Համալրման եւ մատենագիտական  բաժինը

— Ապահովում է միասնական ֆոնդի գիտականորեն հիմնավորված ձեւավորումը

— Կատարում է գրադարանում ստացվող գրականության ընդունումը, գրանցումը եւ հաշվառումը, ինչպես նաեւ դուրս գրված գրականության փաստական ձեւավորումը: Վարում է ՙԳրադարանային ֆոնդի հաշվառման մատյան՚

— Գրականությունը դասակարգում է գրադարանային-մատենագիտական դասակարգում սխեմային համապատասխան

— Գրականությունը տեխնիկական մշակումից եւ գրացուցակավորումից հետո բաշխում է ՏՄԳ-ի բաժինների միջեւ

— Կազմակերպում, վարում եւ խմբագրում է ՏՄԳ-ի գրացուցակների համակարգը (այբբենական ծառայողական, հաշվառային, եւ այլն)

— Կազմակերպում է ֆոնդերի եւ գրացուցակների կազմի ուսումնասիրումը, ինչպես նաեւ մերժումների քարտարանը՝ ՏՄԳ ֆոնդերի համալրման կատարելագործման նպատակով

— Քարտարանների հարուստ նյութերը օգնում են ընթերցողների իրազեկային սպասարկմանը, նրանց թեմատիկ, ճշտող, հասցեա-մատենագիտական, փաստագրական հարցումների կատարմանը: Տարվա ընթացքում կազմակերպվում են թեմատիկ բնույթի, հիշարժան տարեթվերին և հոբելյաններին նվիրված բազմաթիվ գրքային ցուցահանդեսներ:

— զբաղվում է ամսագրերի եւ թերթերի բաժանորդագրությամբ: Ելնելով գրադարանի ֆինանսական սուղ պայմաններից տարվա ընթացքում ստացվում է ընդամենը 2 անուն պարբերական: Դրանցից են ՙՀայաստանի ՀանրապետությունՙԳրական թերթ՚:

 

II. Սպասարկման բաժին

Բաժնույթը իրականացնում է ընթերցողների գրանցումը եւ հաշվառումը: Ամեն տարի, հունվարի 1-ից կատարվում է ընթերցողների վերահաշվառում, որի ժամանակ լրացումներ են արվում անհատական աբոնենտի գրանցման քարտում, ընթերցողի ֆորմուլյարի վրա նշվում է նոր համարը եւ վերահաշվառման ամսաթիվը

Սպասարկումը կատարվում է շերտավորված ձեւով, ըստ խմբերի

I — ուսանողներ

II — ծառայողներ

III — թոշակառուներ, բանվորներ, տնային տնտեսուհիներ

IV — դպրոցի բարձր դասարանցիներ

 

Բաժնում գործում են ընթերցողական այբբենական գրացուցակ, կարգային գրացուցակ, Աշխատակիցները կատարում են խորհրդատվական աշխատանք գրացուցակներից օգտվելու վերաբերյալ:

Սիստեմատիկաբար կազմակերպվում են նոր ստացված գրքերի, թեմատիկ եւ հոբելյանական տարեթվերին նվիրված գրքային ցուցահանդեսներ:

Աշխատակիցները պարբերաբար ուսումնասիրում են  ֆոնդը (23266 օրինակ), հայտնաբերելով ոչ պրոֆիլային, արդիականությունը կորցրած, բազմօրինակ գրականությունը եւ ակտավորում այն: Մաշված գրքերը տրվում են վերանորոգման: 2017թ հիմնական ցուցանիշները՝

ընթերցողների թիվ 1939

տացք 34740

հաճախում 14222

 

 III. Մանկական բաժին

Մանկական   բաժնի  սպասարկումն  իրականացվում  է անհատական  և խմբային  մեթոդներով,  հաշվի  առնելով  երեխայի  հոգեբանությունը, տարիքն  ու նախասիրությունները:
Բաժինը  սպասարկում  է  նախադպրոցական  և  դպրոցական  տարիքի  երեխաներին,  կապ  է  հաստատում  դպրոցների,  քոլեջների,  վարժարանների  և մանկապարտեզների  հետ` համատեղ աշխատանքի  և  նրանց  կրթական  ծրագրերին  անհրաժեշտ  գրականությամբ  ապահովելու  նպատակով:  Ակտիվ  ընթերցողներին  ներգրավում   է  գրադարանում  կազմակերպվող  միջոցառումներին,  մշտապես  համալրվում  է  նոր  ու  գունազարդ  գրքերով:
Մանկական բաժնում գործում է բաց դարակային համակարգ, որը թույլ է տալիս ընթերցողներին ինքնուրույն ընտրել գրականությունը:
Սպասարկումը կատարվում է շերտավորված ձևով՝ ըստ խմբերի.
I — կրտսեր տարիք – նախադպրոցական  և  I  դասարան
II — միջին տարիք — V — VI դասարան
III — բարձր տարիք — VII — IX դասարան
IV – X-XII  ավագ դպրոցի և վարժարանի սաներ
Նախադպրոցական  և առաջին  դասարանցիների  համար  բաժնում  գործում  են  շիրմա-կատալոգներ, որոնք  նկարազարդված  են  թեմային  բնորոշ  գունավոր  նկարներով, դիտողական  և  շոշափելի  այլևայլ  նյութերով: Շիրմա–կատալոգների դերն  է  գրավել երեխաների  ուշադրությունը
և  նրանց  մոտ  սեր  առաջացնել  դեպի  գիրքը:
Բարձր  տարիքի  ընթերցողների  համար  մանկական  բաժնում  գործում  է  ընթերցողական այբբենական գրացուցակ, կարգային գրացուցակ, գեղարվեստական գրականության ստեղծագործությունների վերնագրային քարտարան:
Սիստեմատիկաբար համալրվում  և թարմացվում են մանկական բաժնում գործող քարտարանները:
Կազմվում են գեզեցիկ  ձևավորված պլակատներ:
Իրականացվել  է  կրթական  ծրագիր  հանրության  տարբեր  տարիքային  խմբերի համար.
Մանկական բաժինը ՍՕՍ մանկական գյուղեր «Իջևան» մասնաճյուղի և «Հույսի կամուրջ» հասարակական կազմակերպության հետ  իրականացնում  է  կրթական և զարգացման ծրագիր՝ «Լեզուների աշխարհում».
 «Լեզուների աշխարհում»  կրթական  ծրագրի ուսումնական  գործունեության ընթացքում  նախապես  ընտրվում  է  թեման, որի  շուրջ  իրականացվում  է բառուսուցում՝ տարբեր դիդակտիկ  նյութերի,  խաղերի,  տեսահոլովակների  միջոցով:  Ըթերցվում  են  ֆրանսերեն
և  անգլերեն   լեզվով   հեքիաթներ, զուգահեռ  կատերելով   թարգմանություններ:  Ծրագրի շրջանակում   կազմակերպվում   են   ժամանցային  երգեր  և   խաղեր,  ինչպես   նաև երեխաներին  է  տրամադրվում  Ֆրանսիայի և Անգլիայի պատմությունը, մշակույթը, կենցաղն ու ավանդույթները:
«Հեքիաթ  իմ  գրադարանում»  զարգացման սրահում, երեխաների  համար  կազմակերպվում  են  ընթերցանության  և  հեքիաթասացության  խմբակներ,  զարգացնում  ինքնադրսևորման  հմտությունը, սերմանում  հետաքրքրություն  դեպի  ընթերցանությունը:
Բաժնի  ֆոնդում   կան  տեսալսողական  և  խաղային   բազմաթիվ   նյութեր,  որոնք  հնարավորություն  են  ընձեռում  ավելի   հետաքրքիր  դարձնելու  մանուկ   ընթերցողների  առօրյան՝  խաղերի  կազմակերպման, մանկական  գեղարվեստական  ֆիլմերի  և մուլտֆիլմերի  դիտման  և այլ  միջոցներով :
Մանկական բաժնի 2017թ. գրադարանային վիճակագրության հիմնական ցուցանիշները.
ընթերցողների թիվը — 969
հաճախումների թիվը — 4957
գրքատացքը —  15.287
հավաքածուն  կազմել  է` 9326  միավոր

 

IV. Գրադարանային հավաքածուի կազմակերպման, օգտագործման եւ պահպանման բաժին

Բաժնույթը իրականացնում է ընթերցողների գրանցումը եւ հաշվառումը: Ամեն տարի, հունվարի 1-ից կատարվում է ընթերցողների վերահաշվառում, որի ժամանակ լրացումներ են արվում անհատական աբոնենտի գրանցման քարտում, ընթերցողի ֆորմուլյարի վրա նշվում է նոր համարը եւ վերահաշվառման ամսաթիվը

Սպասարկումը կատարվում է շերտավորված ձեւով, ըստ խմբերի

I — ուսանողներ

II — ծառայողներ

III — թոշակառուներ, բանվորներ, տնային տնտեսուհիներ

IV — դպրոցի բարձր դասարանցիներ

 

Բաժնում գործում են ընթերցողական այբբենական գրացուցակ, կարգային գրացուցակ, Աշխատակիցները կատարում են խորհրդատվական աշխատանք գրացուցակներից օգտվելու վերաբերյալ:

Սիստեմատիկաբար կազմակերպվում են նոր ստացված գրքերի, թեմատիկ եւ հոբելյանական տարեթվերին նվիրված գրքային ցուցահանդեսներ:

Աշխատակիցները պարբերաբար ուսումնասիրում են  ֆոնդը (17391  օրինակ), հայտնաբերելով ոչ պրոֆիլային, արդիականությունը կորցրած, բազմօրինակ գրականությունը եւ ակտավորում այն: Մաշված գրքերը տրվում են վերանորոգման: 2017թ հիմնական ցուցանիշները՝

ընթերցողների թիվ 1455

տացք 26457

հաճախում 16224

V. Տնտեսական բաժին

. ապահովում է գրադարանը սարքավորումներով

. ապահովում է շենքի մաքրությունը,

. լուծում է էլեկտրաէներգիայի հետ կապված խնդիրները

. կազմակերպում է շենքի պահպանումը

. իրականացնում է շենքի վերանորոգումը

. ձեռք է բերում գրենական պիտույքներ, տնտեսական գույք, գրադարանային տեխնիկա: